Imimmiselo yokusebenzisa

Imigaqo yosetyenziso ye-fem.pt

Ukwamkelwa kweMigaqo

Ukufikelela kunye nokusetyenziswa kwendawo ye-fem.pt kuxhomekeke kule Miqathango yosetyenziso. Ngokusebenzisa isayithi, uyavumelana nale migaqo.

Utshintsho kwiMigaqo

Sinokuyitshintsha le migaqo ngamanye amaxesha. Ukusebenzisa kwakho isiza kulandela naluphi na utshintsho kuya kuthathwa njengolwamkelo lolo tshintsho.

I-intellectual property

Wonke umxholo oposwe kwindawo ye-fem.pt yeye-fem.pt okanye isetyenziswe ngemvume.Ukusetyenziswa kweSiza

Indawo ye-fem.pt yenzelwe usetyenziso lomntu, olungelulo urhwebo. Awunakusebenzisa umxholo wesayithi ngeenjongo zorhwebo ngaphandle kwemvume yethu ebhaliweyo.

I-Disclaimer ye-Warranties kunye ne-Limitation of Liability

Wonke umxholo onikezelweyo kwisiza se-fem.pt unikwe 'njengoko unjalo' ngaphandle kweziqinisekiso. fem.pt ayinatyala ngayo nayiphi na ilahleko okanye umonakalo ovela kusetyenziso lwesiza.